akademie

pro zájemce

knihovna

struktura

spolupráce

výroční zprávy

kontakty

podpořte nás

vedení akademie

 
ŘEDITEL UNITÁŘSKÉ AKADEMIE
Zvolený na léta 2020–2022
 
prof. Ing. arch. Michal Kohout
(*1964) Architekt, pedagog a teoretik, vedoucí Ústavu nauky o budovách Fakulty architektury ČVUT, kde zároveň garantuje výukový cyklus o bydlení a vede ateliér. Autor a spoluautor více než třiceti realizovaných staveb, z nichž mnohé byly oceněny na přehlídkách české i mezinárodní architektury. Je autorizovaným architektem České komory architektů, spoluzakladatelem architektonické kanceláře UNIT architekti, výzkumné organizace Centrum kvality bydlení a nakladatelství Zlatý řez, kde rovněž spoluedituje stejnojmenný časopis. Autorsky a editorsky se podílel na řadě knih a článků o moderní české architektuře a teorii vystavěného prostředí (Forma sleduje smysl: na okraj architektury, Sídliště, jak dál?, Hromadné bydlení, Můj dům, naše ulice, Česká republika / Moderní architektura, Praha / Architektura XX. století).
Působí jako garant řady výzkumných projektů a expert na veřejnou profesní i bytovou politiku.
V Unitarii se zapojuje do řízení společnosti (předseda místního správního sboru Pražské obce unitářů, člen ústředního správního sboru, předseda komise pro správu nemovitostí) i do dalších činností (přednášky a publikační činnost, zahraniční expedice, skupina sdílení).
Na sklonku roku 2016 byl na základě výběrového řízení ústředním správním sborem jmenován ředitelem Unitářské akademie.
 
 
KOMISE UNITÁŘSKÉ AKADEMIE
Členové zvolení na léta 2020–2022
 
Mgr. Jiří Motl, Ph.D.
(* 1978) Jiří Motl se zabývá psychologií náboženství, doktorské studium absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Tématem jeho disertační práce byl vztah duševní nemoci a náboženství. Během studia strávil dva semestry na Islámské teologické fakultě v Istanbulu a jeden semestr na Jagellonské Univerzitě v Krakově. Nyní působí na Karlově Univerzitě a Technické Univerzitě v Liberci, kde vyučuje a věnuje se výzkumu. Zabývá se též Gestalt psychoterapií. Deset let praktikuje buddhistickou meditaci a je praktikujícím katolíkem.
 
 
Mgr. Vlastimil Krejčí
(* 1966) Absolvoval obor učitelství na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, před studiem pracoval šest let v oblasti vzdělávání dospělých. Dlouhodobě se věnuje především tématu seberozvoje a osobnostního růstu, za tím účelem prošel mnoha seberozvojovými semináři a také výcvikem v koučování. V současnosti působí jako duchovní Náboženské společnosti českých unitářů, kde má na starosti obec v Teplicích. Jeho profese, zájmy a spirituální praxe se pak vhodně prolínají v jeho zálibě, kterou je sportovní lukostřelba.
 
 
PhDr. Jana Tichá, Ph.D.
(* 1964) Zabývá se moderní a současnou architekturou a uměním v širších kulturních souvislostech. Je autorkou řady knižních publikací, mj. průvodce po současné architektuře Prahy PRG 2021 (2007, s Irenou Fialovou), pravidelně publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku. Editorsky připravila čtyři tematické čítanky současné architektonické teorie, zatím poslední je Architektura a globalizace (2012). V roce 2015 vydala knihu Prostor a místo: Architektonická tvorba na území České republiky 1989-2014, která je prvním pokusem o souhrnný pohled na proměny architektury v ČR po roce 1989. Jako spoluautorka se podílela na expozici České a Slovenské republiky na Bienále architektury v Benátkách v roce 2010. Od roku 1996 vede nakladatelství Zlatý řez, zaměřené na historii, teorii a kritiku moderní a současné architektury. Pedagogicky působí na UMPRUM, kde vede anglickojazyčný kurz Czech Architecture of the 20th Century, a na FA ČVUT, kde přednáší teorii architektury a dějiny umění po roce 1960. Do Unitarie našla cestu v roce 2014, od ledna 2017 je členkou Pražské obce unitářů. Zapojuje se zejména do zahraničních aktivit, překládá texty či tlumočí při návštěvách z partnerských obcí. Zajímá ji především osobní spiritualita, témata osobní svobody a odpovědnosti, lidská tvořivost a její výraz v umělecké tvorbě i hmotné kultuře každodenního prostředí, vztah kultury a přírody.
 
 
Rev. M. Div. Petr Samojský, D. Min.
(* 1966) Je duchovním NSČU. Obdržel magisterský diplom v Meadville Lombard Theological School v Chicagu a doktorský diplom v Chicago Theological Seminary.  Dlouhodobě se zabývá systematickým unitářským vzděláváním duchovních i laického vedení, je činný na poli mezinárodních unitářských aktivit. Je autorem řady studií o osobnosti N. F. Čapka a raného unitářství v Československu, mimo jiné v anglickém jazyce, a knih Spiritualita (nejen) pro skeptiky, Dobrodružství zvané svatba, Krajina jako duchovní dědictví, spoluautorem knih Víme, že nejsme sami? Tři pilíře unitářské teologie, Na pobřeží Oceánu Pravdy a editorem publikace Krásně je žít. Žije s rodinou poblíž Prahy, mezi jeho záliby patří literatura, poezie a hudba, zejména tradice indického sitáru a pohanských čantů.
 
 
PhDr. Kristýna Ledererová Kolajová
(* 1978) Vystudovala obor Kulturní historie na Jihočeské univerzitě, doktorát získala v oboru české dějiny. Po studiu pracovala osm let v památkové péči, kde vedla odbornou redakci generálního ředitelství Národního památkového ústavu. Od roku 2009 je činná v Náboženské společnosti českých unitářů, kde pomáhala oživit publikační činnost na národní úrovni a stála u zrodu časopisu českých unitářů Tvůrčí život. Od té doby působí v jeho redakci. Pro svou obec mimo jiné připravuje a koordinuje víceleté vzdělávací projekty pro členy a veřejnost (Krajina jako duchovní dědictví, Význam spirituality v lidské tvořivosti, Domov a krajina, Kdo je tady cizincem?, A přece se točí, Nevzdám se!) včetně ediční činnosti a odborných konferencí. Od roku 2015 působí jako předsedkyně ústředního správního sboru. Ve volném čase se věnuje zejména unitářským dějinám, botanice, výtvarnému umění, četbě, outdoorovým sportům a rodině.
 
 
Mgr. Roman Figura
(* 1988) Roman Figura je v současné době doktorandem na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK. Soustředí se na problematiku zbarvení ptáků a obecněji na zjevnost a podoby živých organismů. Mimo to vystudoval zoologii se zaměřením na výzkum ptáků a drobných savců. Má zkušenosti s výukou ekologické výchovy na základní i vysoké škole. Zajímají ho dějiny lidského poznání, vývoj krajiny a terénní zoologie.