akademie

pro zájemce

knihovna

struktura

spolupráce

výroční zprávy

kontakty

podpořte nás

náplň studia

V rámci akademie jsou nabízeny dva studijní programy:

 • studijní program pro laiky
 • studijní program pro kandidáty na duchovenskou službu

Obsah studia je v případě studijního programu pro laiky složen z povinných a nepovinných půlročních modulů. V případě studijního programu pro kandidáty na duchovenskou službu je navíc doplněn modulem nadstavbovým, jehož studium je rozloženo do šesti bloků a tří let.

 
STUDIJNÍ PROGRAM PRO LAIKY
 
Povinné moduly:
 • Tradice (kořeny, dějiny i současný stav unitářství včetně mezinárodních organizací a vazeb).
 • Vedení (principy vedení i finanční toky, seznámení s interními předpisy a orgány NSČU na všech úrovních, se všemi oblastmi administrativy, které vyžaduje vedení obce i ústředí NSČU).
 • Služba (dobrovolnická práce v společenství, příprava i vedení programů, základy pastorační práce v obci).
 • Teologie (vztah spiritualita a náboženství, principy svobodomyslné víry, prameny, z nichž lze na duchovní cestě čerpat, vybrané pojmy a významy, zejména vztažené k unitářství a liberální teologii).
 • Vzdělávání (práci s jednotlivými kategoriemi návštěvníků duchovních programů – od dětí přes mládež až dospělé, jak se věnovat významným a kritickým životním okamžikům).
 • Služba společnosti (praktické přesahy unitářství navenek: charitativní práce, sociální spravedlnost, péče o prostředí, v němž žijeme, a podobně).
 • Studenti, kteří chtějí akademii úspěšně absolvovat, musejí projít všemi šesti uvedenými moduly, byť ne ve všech jejich částech.
Nepovinné moduly:
 • Praktická duchovní cvičení (seznámení se s různými druhy meditace a podobně).
 • Zahraniční studijní pobyty (organizované individuálně či ve skupinách v zemích s unitářskou tradicí).

Absolvováním těchto modulů nebo jejich částí si lze doplnit spektrum vzdělání, ale také jím případně nahradit části modulů povinných.

 

STUDIJNÍ PROGRAM PRO KANDIDÁTY NA DUCHOVENSKOU SLUŽBU
 
Kandidát na ordinovaného duchovního musí úspěšně splnit všechny povinnosti určené laickým studentům, ovšem s vyšším počtem kreditů a absolvovat nadstavbový modul Duchovenská služba.
Tento modul je zatím určen jen zájemcům o ordinaci na unitářského duchovního a je zaměřen na duchovenskou práci v rovině teoretické i praktické.
 
1) Teoretická část
Teoretické část nadstavbového modulu je rozdělena na šest tematických bloků, přičemž ke každému z nich je vázáno jedno výukové soustředění přidružené k výukovým soustředěním pořádaných v rámci modulů pro laiky.
 1. Étos unitářského duchovenství
 2. Pastorační práce
 3. Duchovní shromáždění
 4. Promluva a práce s textem
 5. Duchovní vedení a administrativa obce
 6. Sdílení naděje
Každá z těchto částí bude zakončena teoretickou studií o rozsahu 3-5 NS, které budou obhájeny před komisí sboru duchovních NSČU.
 
1) Praktická část
V praktické části modulu Duchovenská služba bude kandidát konat duchovenskou praxi nejméně rok dle podmínek stanovených NSČU. Tato praxe je rozdělena do šesti oblastí odpovídajících rozvržení teoretické části modulu.
Praxe proběhne v každém okruhu pod vedením mentora, přičemž o absolvování praxe v každém okruhu vypracuje jak mentor, tak kandidát předepsanou zprávu. Ty budou k dispozici taktéž sboru duchovních.
 
K úspěšnému absolvování nadstavbového modulu Duchovenská služba bude nutné:
 • úspěšně obhájit šest dílčích písemných prací z teoretické části studia
 • úspěšně absolvovat praxi včetně realizace projektu ke každé z šesti oblastí praktické části modulu (hodnotí mimo jiné I komise sboru duchovních)
 • úspěšně absolvovat předepsanou, nejméně roční praxi
 
Na akademii je také možné studovat jen vybrané moduly.